Pre-loader


Робота в SQL з типом даних JSON в Postgresql

PostgreSQL підтримує роботу з типом даних JSON і має кілька функцій та операцій для роботи з JSON-даними. Ось кілька прикладів того, що можна зробити з JSON в PostgreSQL:

 1. Створення JSON-об'єктів:
  Можна створювати JSON-об'єкти та масиви прямо в запитах SQL:
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::json AS person;
  

  Або для масивів:

  SELECT ’[1, 2, 3]’::json AS numbers;
  

 2. Отримання значень з JSON-об'єктів:
  Витягнення конкретних значень з JSON-об'єкта можна виконати за допомогою оператора ->:
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::json->’name’ AS person_name;
  

  Це поверне значення "John".

 3. Фільтрація за значеннями JSON:
  Можна використовувати JSON-оператори для фільтрації рядків за значеннями в JSON-полях:
  SELECT * FROM table_name WHERE json_column->>’key’ = ’value’;
  

 4. Оновлення JSON-даних:
  Оновлення конкретного поля в JSON-даних можна виконати за допомогою функції jsonb_set:
   
  UPDATE table_name SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{key}’, ’"new_value"’::jsonb);
  

 5. Розгортання JSON-масивів:
  За допомогою функції json_array_elements можна розгорнути JSON-масив та витягти його елементи:
   
  SELECT json_array_elements(’[1, 2, 3]’::json) AS number;
  

 6. Агрегація даних з JSON:
  Можна використовувати агрегації для обчислення значень з JSON-даних:
   
  SELECT AVG((json_column->>’age’)::int) AS average_age FROM table_name;
  

 7. Умовні вирази для JSON:
  Можна використовувати умовні вирази для вибору значень в JSON-даних за допомогою функції CASE:
   
  SELECT
    CASE WHEN json_column->>’status’ = ’active’ THEN ’Active’
       WHEN json_column->>’status’ = ’inactive’ THEN ’Inactive’
       ELSE ’Unknown’ END AS status_description
  FROM table_name;
  

 8. Видалення елементів з JSON-даних:
  Ви можете видаляти елементи з JSON-об'єктів за допомогою функції jsonb_delete:
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_delete(json_column, ’{key}’);
  

 9. Пошук в JSON-даних:
  Використовуйте оператори @> або ? для пошуку в JSON-даних:
   
  SELECT * FROM table_name WHERE json_column @> ’{"key": "value"}’;
  
  Або за допомогою оператора ?:
   
  SELECT * FROM table_name WHERE json_column->’key’ ? ’value’;
  

 10. З'єднання JSON-об'єктів:
  Можна об'єднувати два JSON-об'єкти за допомогою ||:
   
  SELECT ’{"name": "John"}’::json || ’{"age": 30}’::json AS merged_json;
  

 11. Перетворення рядків у JSON:
  Використовуйте функцію to_json для перетворення рядків у JSON-об'єкти:
   
  SELECT to_json(’Hello, world!’::text) AS json_text;
  

 12. Створення JSON-масивів з рядків:
  Використовуйте функцію json_agg для створення JSON-масивів з рядків:
   
  SELECT json_agg(row_to_json(table_name)) AS json_array FROM table_name;
  

 13. Отримання ключів та значень з JSON-об'єктів:
  Використовуйте функції jsonb_object_keys для отримання ключів та jsonb_each для отримання ключів та значень:
   
  -- Отримання ключів
  SELECT jsonb_object_keys(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb) AS keys;
  
  -- Отримання ключів та значень
  SELECT * FROM jsonb_each(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb);
  

 14. Робота з масивами в JSON:
  Можна використовувати функції, такі як jsonb_array_elements та jsonb_array_length, для роботи з масивами в JSON-даних:
   
  -- Розгортання масиву
  SELECT jsonb_array_elements(’[1, 2, 3]’::jsonb) AS element;
  
  -- Отримання довжини масиву
  SELECT jsonb_array_length(’[1, 2, 3]’::jsonb) AS array_length;
  

 15. Генерація JSON з реляційних таблиць:
  Використовуйте функції row_to_json та json_agg для генерації JSON з рядків реляційної таблиці:
   
  -- Генерація JSON з рядка таблиці
  SELECT row_to_json(table_name) AS json_data FROM table_name;
  
  -- Генерація JSON-масиву з рядків таблиці
  SELECT json_agg(row_to_json(table_name)) AS json_array FROM table_name;
  

 16. Застосування фільтрів до масивів в JSON:
  Можна використовувати функцію jsonb_array_elements_text для застосування фільтрів до масивів в JSON-даних:
   
  -- Вибір елементів, які починаються на "A"
  SELECT * FROM table_name
  WHERE json_column->’array_field’ @> ’["A"]’::jsonb;
  

 17. Використання оператора - для вилучення ключів:
  Можна вилучати ключі з JSON-об'єкта за допомого оператора -:
   
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb - ’age’ AS json_without_age;
  

 18. Збільшення числового значення в JSON-даних:
  Використовуйте jsonb_set для збільшення числового значення в JSON-даних:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{count}’, (json_column->>’count’)::int + 1)::jsonb
  WHERE condition;
  

 19. Групування та агрегація JSON-даних:
  Можна групувати рядки за допомогою JSON-полів та використовувати агрегації:
   
  SELECT json_column->>’category’ AS category, COUNT(*) AS count
  FROM table_name
  GROUP BY category;
  

 20. Використання функції jsonb_pretty для форматування JSON:
  Функція jsonb_pretty дозволяє красиво форматувати JSON для зручного читання:
   
  SELECT jsonb_pretty(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb) AS pretty_json;
  

 21. Конвертація JSON в рядки:
  Можна використовувати функцію jsonb_build_object для конвертації JSON в рядки:
   
  SELECT jsonb_build_object(’key’, ’value’) AS json_string;
  

 22. Застосування умовних операцій до JSON:
  Можна використовувати умовні операції для модифікації JSON-даних:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = json_column || ’{"status": "updated"}’::jsonb
  WHERE condition;
  

 23. Пошук у вкладених JSON-структурах:
  Можна використовувати оператор -> для доступу до вкладених JSON-структур та виконання операцій в них:
   
  SELECT json_column->’details’->>’attribute’ AS nested_attribute
  FROM table_name;
  

 24. Використання функції jsonb_strip_nulls:
  Функція jsonb_strip_nulls дозволяє вилучати всі значення null з JSON-структури:
   
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null}’::jsonb) AS stripped_json;
  

 25. Операції порівняння JSON-даних:
  Можна використовувати операції порівняння для порівняння JSON-даних:
   
  SELECT * FROM table_name
  WHERE json_column = ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb;
  

 26. Використання функції jsonb_extract_path для отримання конкретного шляху:
  Функція jsonb_extract_path дозволяє отримати значення за конкретним шляхом в JSON-даних:
   
  SELECT jsonb_extract_path(’{"user": {"name": "Alice"}}’::jsonb, ’user’, ’name’) AS user_name;
  

 27. Створення JSONB-індексів:
  Для поліпшення продуктивності можна створювати індекси на JSON-поля:
   
  CREATE INDEX idx_json_column ON table_name USING gin(json_column);
  

 28. Генерація JSON з рядків за допомогою json_object_agg:
  Можна використовувати функцію json_object_agg для групування рядків у вигляді JSON-об'єктів:
   
  SELECT json_object_agg(id, name) AS id_name_mapping FROM table_name;
  

 29. Використання функції jsonb_path_query для пошуку в JSONB-структурі:
  Функція jsonb_path_query дозволяє виконувати запити до JSONB-структур:
   
  SELECT jsonb_path_query(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb, ’$.name’) AS name_result;
  

 30. Оновлення вкладених JSON-полів:
  Можна використовувати || для оновлення вкладених JSON-полів:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = json_column || ’{"details": {"status": "updated"}}’::jsonb
  WHERE condition;
  

 31. Фільтрація за допомогою jsonb_path_query_array:
  Можна використовувати jsonb_path_query_array для отримання масиву результатів фільтрації:
  SELECT jsonb_path_query_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  

 32. Використання функції jsonb_insert для вставки значень: Функція jsonb_insert дозволяє вставляти нові значення в JSONB-структуру:
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_insert(json_column, ’{details, city}’, ’"New York"’);
  

 33. Застосування функції jsonb_array_elements для агрегації масивів:
  Можна використовувати jsonb_array_elements для агрегації значень з масивів:
   
  SELECT json_column->>’name’ AS name, jsonb_array_elements(json_column->’hobbies’) AS hobby
  FROM table_name;
  

 34. Використання функції jsonb_agg для агрегації значень в JSON-масив:
  Функція jsonb_agg дозволяє агрегувати значення в JSON-масив:
   
  SELECT category, jsonb_agg(name) AS names
  FROM table_name
  GROUP BY category;
  

 35. Перевірка наявності ключа в JSON-об'єкті за допомого оператора ?:
  Використовуйте оператор ? для перевірки наявності ключа в JSON-об'єкті:
   
  SELECT * FROM table_name
  WHERE json_column->’details’ ? ’city’;
  

 36. Використання функції jsonb_each_text для отримання пар ключ-значення:
  Функція jsonb_each_text дозволяє отримати пари ключ-значення з JSON-об'єкта:
   
  SELECT key, value FROM jsonb_each_text(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb);
  

 37. Генерація JSON-строки з рядка за допомогою to_json:
  Використовуйте функцію to_json для перетворення рядка в JSON-строку:
   
  SELECT to_json(’Hello, world!’) AS json_string;
  

 38. Використання оператора #>> для отримання значення за шляхом:
  Використовуйте оператор #>> для отримання значення за конкретним шляхом в JSON-даних:
   
  SELECT json_column #>> ’{details, city}’ AS city_name
  FROM table_name;
  

 39. Використання функції jsonb_set для оновлення вкладених значень:
  Функція jsonb_set може бути використана для оновлення вкладених значень в JSONB-структурі:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{details, city}’, ’"New York"’)
  WHERE condition;
  

 40. Використання функції jsonb_object_agg для агрегації ключ-значення:
  Функція jsonb_object_agg дозволяє агрегувати пари ключ-значення в JSON-об'єкт:
   
  SELECT category, jsonb_object_agg(name, price) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  

 41. Застосування функції jsonb_delete для вилучення елементів:
  Функція jsonb_delete дозволяє вилучати елементи з JSONB-структури:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_delete(json_column, ’{details, city}’)
  WHERE condition;
  

 42. Використання функції jsonb_path_match для фільтрації за шляхом:
  Функція jsonb_path_match дозволяє фільтрувати за допомогою шляхів в JSONB-структурі:
   
  SELECT *
  FROM table_name
  WHERE jsonb_path_match(json_column, ’$.details.city == "New York"’);
  

 43. Створення JSON-об'єкта за допомогою jsonb_build_object:
  Використовуйте функцію jsonb_build_object для створення JSON-об'єкта:
   
  SELECT jsonb_build_object(’name’, ’John’, ’age’, 30) AS person_data;
  

 44. Використання функції jsonb_array_length для отримання довжини масиву:
  Функція jsonb_array_length дозволяє отримати довжину масиву в JSONB:
   
  SELECT jsonb_array_length(’[1, 2, 3]’::jsonb) AS array_length;
  

 45. Використання функції jsonb_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція jsonb_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSONB-структури:
   
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::jsonb) AS cleaned_json;
  

 46. Використання функції jsonb_path_query для отримання значень за шляхом:
  Функція jsonb_path_query дозволяє виконувати запити до JSONB-структур за допомогою шляхів:
   
  SELECT jsonb_path_query(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  

 47. Використання функції jsonb_typeof для отримання типу значення:
  Функція jsonb_typeof дозволяє отримати тип значення в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  

 48. Застосування функції jsonb_merge для об'єднання двох JSONB-структур:
  Функція jsonb_merge може бути використана для об'єднання двох JSONB-структур:
   
  SELECT jsonb_merge(’{"name": "John"}’::jsonb, ’{"age": 30}’::jsonb) AS merged_json;
  

 49. Використання оператора @> для перевірки включення одного JSONB у інший:
  Оператор @> дозволяє перевіряти включення одного JSONB-об'єкта у інший:
   
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb @> ’{"name": "John"}’::jsonb AS is_included;
  

 50. Створення JSONB-індексу для поліпшення швидкодії:
  Створення JSONB-індексу може значно покращити швидкодію запитів, що використовують JSONB-поля:
   
  CREATE INDEX idx_json_column ON table_name USING gin(json_column);
  

 51. Використання функції json_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція json_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSON-структури:
   
  SELECT json_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::json) AS cleaned_json;
  

 52. Використання функції jsonb_path_query_first для отримання першого значення за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_first дозволяє отримати перше значення за шляхом в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_query_first(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  

 53. Використання функції jsonb_object_keys для отримання ключів JSONB-об'єкта:
  Функція jsonb_object_keys повертає масив ключів JSONB-об'єкта:
   
  SELECT jsonb_object_keys(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb) AS keys;
  

 54. Використання функції jsonb_path_exists для перевірки існування шляху в JSONB-структурі:
  Функція jsonb_path_exists перевіряє, чи існує вказаний шлях в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_exists(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS name_exists;
  

 55. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text розгортає JSONB-масив і повертає його текстові елементи:
   
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  

 56. Застосування функції jsonb_each для отримання ключів та значень з JSONB-об'єкта:
  Функція jsonb_each повертає масив пар ключ-значення для кожного елемента JSONB-об'єкта:
   
  SELECT * FROM jsonb_each(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb);
  

 57. Використання функції jsonb_path_match для фільтрації за допомогою шляхів:
  Функція jsonb_path_match дозволяє фільтрувати дані за допомогою складних умов на шляхи в JSONB-структурі:
   
  SELECT *
  FROM table_name
  WHERE jsonb_path_match(json_column, ’$.details.city == "New York"’);
  

 58. Використання функції jsonb_deep_object_keys для отримання всіх ключів вкладених об'єктів:
  Функція jsonb_deep_object_keys дозволяє отримати всі ключі вкладених об'єктів в JSONB-структурі:
   
  SELECT * FROM jsonb_deep_object_keys(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb);
  

 59. Використання функції jsonb_path_query_array для отримання масиву результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_array повертає масив результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_query_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  

 60. Застосування функції jsonb_vacuum для оптимізації простору в JSONB-стовпці:
  Функція jsonb_vacuum виконує оптимізацію простору в JSONB-стовпці таблиці:
   
  VACUUM ANALYZE table_name;
  

 61. Генерація JSON-об'єкта за допомогою json_build_object:
  Використовуйте функцію json_build_object для створення JSON-об'єкта:
   
  SELECT json_build_object(’name’, ’John’, ’age’, 30) AS person_data;
  

 62. Використання функції jsonb_exists для перевірки існування ключа в JSONB-структурі:
  Функція jsonb_exists перевіряє, чи існує вказаний ключ в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_exists(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb, ’age’) AS age_exists;
  

 63. Застосування функції jsonb_set для оновлення вкладених значень в JSONB-структурі:
  Функція jsonb_set може бути використана для оновлення вкладених значень в JSONB-структурі:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{details, city}’, ’"San Francisco"’)
  WHERE condition;
  

 64. Використання функції jsonb_agg_distinct для агрегації унікальних значень в JSONB-масиві:
  Функція jsonb_agg_distinct агрегує унікальні значення в JSONB-масиві:
   
  SELECT category, jsonb_agg_distinct(name) AS unique_names
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  

 65. Використання функції jsonb_path_query_first_text для отримання першого текстового значення за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_first_text дозволяє отримати перше текстове значення за шляхом в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_query_first_text(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  

 66. Використання функції jsonb_to_recordset для розгортання JSONB-масиву в реляційну структуру:
  Функція jsonb_to_recordset дозволяє розгортати JSONB-масив у реляційну структуру:
   
  SELECT * FROM jsonb_to_recordset(’[{"name": "John", "age": 30}, {"name": "Alice", "age": 25}]’::jsonb) AS t(name text, age int);
  

 67. Використання функції json_array_length для отримання довжини JSON-масиву:
  Функція json_array_length дозволяє отримати довжину JSON-масиву:
   
  SELECT json_array_length(’["apple", "orange", "banana"]’::json) AS array_length;
  

 68. Використання функції json_strip_nulls для вилучення значень null з JSON-структури:
  Функція json_strip_nulls дозволяє вилучити всі значення null з JSON-структури:
   
  SELECT json_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::json) AS cleaned_json;
  

 69. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text дозволяє отримати текстові елементи з JSONB-масиву:
   
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  

 70. Використання оператора #- для вилучення ключів з JSON-об'єкта:
  Можна вилучати ключі з JSON-об'єкта за допомогою оператора #-:
   
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb #- ’{age}’ AS json_without_age;
  

 71. Використання функції jsonb_pretty для красивого форматування JSONB-даних:
  Функція jsonb_pretty призначена для красивого форматування JSONB-даних для зручності відображення:
   
  SELECT jsonb_pretty(’{"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}’::jsonb) AS pretty_json;
  

 72. Використання функції jsonb_array_elements для розгортання JSONB-масиву:
  Функція jsonb_array_elements розгортає JSONB-масив та повертає його елементи:
   
  SELECT jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  

 73. Використання функції jsonb_path_query для вибору елементів за складним шляхом:
  Функція jsonb_path_query дозволяє вибирати елементи за складним шляхом в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_query(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25, "address": {"city": "New York"}}}’::jsonb, ’$.user.address.city’) AS user_city;
  

 74. Використання функції jsonb_array_elements та jsonb_object_keys для роботи з масивами об'єктів:
  Комбінування функцій jsonb_array_elements та jsonb_object_keys дозволяє працювати з масивами об'єктів:
   
  SELECT key, value
  FROM jsonb_array_elements(’[{"name": "John", "age": 30}, {"name": "Alice", "age": 25}]’::jsonb) AS obj,
     jsonb_object_keys(obj) AS key;
  

 75. Використання функції jsonb_typeof для отримання типу значення в JSONB-структурі:
  Функція jsonb_typeof повертає тип значення в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  

 76. Використання функції jsonb_array_elements для отримання усіх значень масиву:
  Функція jsonb_array_elements може бути використана для отримання усіх значень з JSONB-масиву:
   
  SELECT value
  FROM jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruits;
  

 77. Використання оператора ->> для отримання значення за ключем як рядка:
  Оператор ->> дозволяє отримати значення за ключем як рядка:
   
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb ->> ’name’ AS name;
  

 78. Використання функції jsonb_object_agg для агрегації значень в JSONB-об'єкт:
  Функція jsonb_object_agg агрегує значення в JSONB-об'єкт:
   
  SELECT category, jsonb_object_agg(name, price) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  

 79. Використання функції jsonb_to_tsvector для створення tsvector індексу з JSONB-даних:
  Функція jsonb_to_tsvector дозволяє створювати tsvector для використання у пошукових операціях:
   
  CREATE INDEX idx_jsonb_text_search ON table_name USING gin(jsonb_to_tsvector(’english’, json_column));
  

 80. Використання функції jsonb_typeof для визначення типу JSONB-значення:
  Функція jsonb_typeof дозволяє визначити тип JSONB-значення:
   
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  

 81. Використання функції jsonb_path_query_array для отримання масиву результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_array повертає масив результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_query_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  

 82. Використання функції jsonb_deep_object_keys для отримання всіх ключів вкладених об'єктів:
  Функція jsonb_deep_object_keys дозволяє отримати всі ключі вкладених об'єктів в JSONB-структурі:
   
  SELECT * FROM jsonb_deep_object_keys(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb);
  

 83. Використання функції jsonb_set для оновлення вкладених значень:
  Функція jsonb_set може бути використана для оновлення вкладених значень в JSONB-структурі:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{details, city}’, ’"San Francisco"’)
  WHERE condition;
  

 84. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text розгортає JSONB-масив і повертає його текстові елементи:
   
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  

 85. Використання функції jsonb_vacuum для оптимізації простору в JSONB-стовпці:
  Функція jsonb_vacuum виконує оптимізацію простору в JSONB-стовпці таблиці:
   
  VACUUM ANALYZE table_name;
  

 86. Використання функції jsonb_delete для вилучення елементів:
  Функція jsonb_delete дозволяє вилучати елементи з JSONB-структури:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_delete(json_column, ’{details, city}’)
  WHERE condition;
  

 87. Використання оператора @> для перевірки включення одного JSONB у інший:
  Оператор @> дозволяє перевіряти включення одного JSONB-об'єкта у інший:
   
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb @> ’{"name": "John"}’::jsonb AS is_included;
  

 88. Використання функції jsonb_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція jsonb_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSONB-структури:
   
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::jsonb) AS cleaned_json;
  

 89. Використання функції jsonb_object_agg для агрегації ключ-значення:
  Функція jsonb_object_agg дозволяє агрегувати пари ключ-значення в JSON-об'єкт:
   
  SELECT category, jsonb_object_agg(name, price) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  

 90. Використання функції jsonb_to_tsvector для створення tsvector індексу з JSONB-даних:
  Функція jsonb_to_tsvector дозволяє створювати tsvector для використання у пошукових операціях:
   
  CREATE INDEX idx_jsonb_text_search ON table_name USING gin(jsonb_to_tsvector(’english’, json_column));
  

 91. Використання функції jsonb_typeof для отримання типу значення:
  Функція jsonb_typeof дозволяє отримати тип значення в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  

 92. Використання функції jsonb_insert для вставки нового елемента:
  Функція jsonb_insert вставляє новий елемент в JSONB-структуру:
   
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_insert(json_column, ’{details, city}’, ’"San Francisco"’)
  WHERE condition;
  

 93. Використання функції jsonb_each для отримання ключів та значень:
  Функція jsonb_each повертає масив пар ключ-значення для кожного елемента JSONB-об'єкта:
   
  SELECT * FROM jsonb_each(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb);
  

 94. Використання функції jsonb_path_query_text_array для отримання масиву текстових результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_text_array повертає масив текстових результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_query_text_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  

 95. Використання функції jsonb_array_length для отримання довжини JSONB-масиву:
  Функція jsonb_array_length дозволяє отримати довжину JSONB-масиву:
   
  SELECT jsonb_array_length(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS array_length;
  

 96. Використання функції jsonb_path_query_first_text для отримання першого текстового значення за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_first_text дозволяє отримати перше текстове значення за шляхом в JSONB-структурі:
   
  SELECT jsonb_path_query_first_text(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  

 97. Використання функції jsonb_array_elements для розгортання JSONB-масиву:
  Функція jsonb_array_elements розгортає JSONB-масив та повертає його елементи:
   
  SELECT jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  

 98. Використання оператора ->> для отримання значення за ключем як рядка:
  Оператор ->> дозволяє отримати значення за ключем як рядка:
   
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb ->> ’name’ AS name;
  

 99. Використання функції jsonb_object_agg для агрегації значень в JSONB-об'єкт:
  Функція jsonb_object_agg агрегує значення в JSONB-об'єкт:
   
  SELECT category, jsonb_object_agg(name, price) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  

 100. Використання функції jsonb_deep_object_keys для отримання всіх ключів вкладених об'єктів:
  Функція jsonb_deep_object_keys дозволяє отримати всі ключі вкладених об'єктів в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT * FROM jsonb_deep_object_keys(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb);
  ```
  

 101. Використання функції jsonb_pretty для красивого форматування JSONB-даних:
  Функція jsonb_pretty використовується для красивого форматування JSONB-даних для полегшення їхнього відображення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_pretty(’{"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}’::jsonb) AS pretty_json;
  ```
  

 102. Використання функції jsonb_array_elements для отримання усіх значень масиву:
  Функція jsonb_array_elements може бути використана для отримання усіх значень з JSONB-масиву:
   
  ```sql
  SELECT value
  FROM jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruits;
  ```
  

 103. Використання функції jsonb_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція jsonb_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSONB-структури:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::jsonb) AS cleaned_json;
  ```
  

 104. Використання функції jsonb_typeof для визначення типу JSONB-значення:
  Функція jsonb_typeof дозволяє визначити тип JSONB-значення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  ```
  

 105. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text розгортає JSONB-масив і повертає його текстові елементи:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

 106. Використання функції jsonb_agg для агрегації значень в JSONB-масив:
  Функція jsonb_agg агрегує значення в JSONB-масив:
   
  ```sql
  SELECT category, jsonb_agg(name) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  ```
  

 107. Використання функції jsonb_to_recordset для розгортання JSONB-масиву в реляційну структуру:
  Функція jsonb_to_recordset дозволяє розгортати JSONB-масив у реляційну структуру:
   
  ```sql
  SELECT * FROM jsonb_to_recordset(’[{"name": "John", "age": 30}, {"name": "Alice", "age": 25}]’::jsonb) AS t(name text, age int);
  ```
  

 108. Використання функції jsonb_path_query_first для отримання першого результату за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_first дозволяє отримати перший результат за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_first(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  ```
  

 109. Використання функції jsonb_to_tsvector для створення tsvector індексу з JSONB-даних:
  Функція jsonb_to_tsvector дозволяє створювати tsvector для використання у пошукових операціях:
   
  ```sql
  CREATE INDEX idx_jsonb_text_search ON table_name USING gin(jsonb_to_tsvector(’english’, json_column));
  ```
  

 110. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text розгортає JSONB-масив і повертає його текстові елементи:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

 111. Використання функції jsonb_path_query_array для отримання масиву результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_array повертає масив результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  ```
  

 112. Використання функції jsonb_delete для вилучення елементів:
  Функція jsonb_delete дозволяє вилучати елементи з JSONB-структури:
   
  ```sql
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_delete(json_column, ’{details, city}’)
  WHERE condition;
  ```
  

 113. Використання функції jsonb_path_query_text_array для отримання масиву текстових результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_text_array повертає масив текстових результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_text_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  ```
  

 114. Використання функції jsonb_object_keys для отримання ключів об'єкта:
  Функція jsonb_object_keys повертає масив ключів в JSONB-об'єкті:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_object_keys(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb) AS keys;
  ```
  

 115. Використання функції jsonb_set для оновлення вкладених значень:
  Функція jsonb_set може бути використана для оновлення вкладених значень в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{details, city}’, ’"San Francisco"’)
  WHERE condition;
  ```
  

 116. Використання функції jsonb_array_elements для отримання усіх значень масиву:
  Функція jsonb_array_elements може бути використана для отримання усіх значень з JSONB-масиву:
   
  ```sql
  SELECT value
  FROM jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruits;
  ```
  

 117. Використання оператора ->> для отримання значення за ключем як рядка:
  Оператор ->> дозволяє отримати значення за ключем як рядка:
   
  ```sql
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb ->> ’name’ AS name;
  ```
  

 118. Використання функції jsonb_object_agg для агрегації значень в JSONB-об'єкт:
  Функція jsonb_object_agg агрегує значення в JSONB-об'єкт:
   
  ```sql
  SELECT category, jsonb_object_agg(name, price) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  ```
  

 119. Використання функції jsonb_to_tsvector для створення tsvector індексу з JSONB-даних:
  Функція jsonb_to_tsvector дозволяє створювати tsvector для використання у пошукових операціях:
   
  ```sql
  CREATE INDEX idx_jsonb_text_search ON table_name USING gin(jsonb_to_tsvector(’english’, json_column));
  ```
  

 120. Використання функції jsonb_typeof для визначення типу JSONB-значення:
  Функція jsonb_typeof дозволяє визначити тип JSONB-значення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  ```
  

 121. Використання функції jsonb_path_query_first_text для отримання першого текстового значення за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_first_text дозволяє отримати перше текстове значення за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_first_text(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  ```
  

 122. Використання функції jsonb_array_elements для розгортання JSONB-масиву:
  Функція jsonb_array_elements розгортає JSONB-масив та повертає його елементи:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

 123. Використання оператора @> для перевірки включення одного JSONB у інший:
  Оператор @> дозволяє перевіряти включення одного JSONB-об'єкта у інший:
   
  ```sql
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb @> ’{"name": "John"}’::jsonb AS is_included;
  ```
  

 124. Використання функції jsonb_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція jsonb_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSONB-структури:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::jsonb) AS cleaned_json;
  ```
  

 125. Використання функції jsonb_object_agg для агрегації ключ-значення:
  Функція jsonb_object_agg дозволяє агрегувати пари ключ-значення в JSON-об'єкт:
   
  ```sql
  SELECT category, jsonb_object_agg(name, price) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  ```
  

 126. Використання функції jsonb_pretty для красивого форматування JSONB-даних:
  Функція jsonb_pretty використовується для красивого форматування JSONB-даних для полегшення їхнього відображення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_pretty(’{"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}’::jsonb) AS pretty_json;
  ```
  

 127. Використання функції jsonb_array_elements для отримання усіх значень масиву:
  Функція jsonb_array_elements може бути використана для отримання усіх значень з JSONB-масиву:
   
  ```sql
  SELECT value
  FROM jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruits;
  ```
  

 128. Використання функції jsonb_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція jsonb_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSONB-структури:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::jsonb) AS cleaned_json;
  ```
  

 129. Використання функції jsonb_typeof для визначення типу JSONB-значення:
  Функція jsonb_typeof дозволяє визначити тип JSONB-значення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  ```
  

 130. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text розгортає JSONB-масив і повертає його текстові елементи:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

 131. Використання функції jsonb_path_query для отримання результату за шляхом:
  Функція jsonb_path_query повертає результат запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  ```
  

 132. Використання функції jsonb_array_elements для отримання усіх елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements витягає всі елементи з JSONB-масиву:
   
  ```sql
  SELECT value
  FROM jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

 133. Використання функції jsonb_set для оновлення значень за шляхом:
  Функція jsonb_set дозволяє оновлювати значення за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{user, name}’, ’"Bob"’)
  WHERE condition;
  ```
  

 134. Використання функції jsonb_array_length для отримання довжини JSONB-масиву:
  Функція jsonb_array_length визначає довжину JSONB-масиву:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_length(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS array_length;
  ```
  

 135. Використання функції jsonb_path_query_array для отримання масиву результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_array повертає масив результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  ```
  

 136. Використання функції jsonb_each_text для отримання ключів та значень у вигляді тексту:
  Функція jsonb_each_text повертає набір рядків ключ-значення для кожного елемента JSONB-об'єкта:
   
  ```sql
  SELECT * FROM jsonb_each_text(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb);
  ```
  

 137. Використання функції jsonb_array_elements для отримання елементів JSONB-масиву:
  Функція jsonb_array_elements може бути використана для отримання всіх елементів JSONB-масиву:
  ```sql
  SELECT value FROM jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb);
  ```
  

 138. Використання функції jsonb_to_record для конвертації JSONB-значення в реляційну структуру:
  Функція jsonb_to_record конвертує JSONB-значення в реляційну структуру:
   
  ```sql
  SELECT * FROM jsonb_to_record(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb) AS t(name text, age int);
  ```
  

 139. Використання функції jsonb_build_object для створення JSONB-об'єкта:
  Функція jsonb_build_object створює JSONB-об'єкт з пар ключ-значення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_build_object(’name’, ’John’, ’age’, 30) AS person;
  ```
  

 140. Використання функції jsonb_deep_object_keys для отримання всіх ключів вкладених об'єктів:
  Функція jsonb_deep_object_keys дозволяє отримати всі ключі вкладених об'єктів в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT * FROM jsonb_deep_object_keys(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb);
  ```
  

 141. Використання функції jsonb_agg для агрегації значень в JSONB-масив:
  Функція jsonb_agg агрегує значення в JSONB-масив:
   
  ```sql
  SELECT category, jsonb_agg(name) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  ```
  

 142. Використання функції jsonb_to_recordset для розгортання JSONB-масиву в реляційну структуру:
  Функція jsonb_to_recordset дозволяє розгортати JSONB-масив у реляційну структуру:
   
  ```sql
  SELECT * FROM jsonb_to_recordset(’[{"name": "John", "age": 30}, {"name": "Alice", "age": 25}]’::jsonb) AS t(name text, age int);
  ```
  

 143. Використання функції jsonb_path_query_first для отримання першого результату за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_first дозволяє отримати перший результат за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_first(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  ```
  

 144. Використання функції jsonb_to_tsvector для створення tsvector індексу з JSONB-даних:
  Функція jsonb_to_tsvector дозволяє створювати tsvector для використання у пошукових операціях:
   
  ```sql
  CREATE INDEX idx_jsonb_text_search ON table_name USING gin(jsonb_to_tsvector(’english’, json_column));
  ```
  

 145. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text розгортає JSONB-масив і повертає його текстові елементи:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

 146. Використання функції jsonb_path_query_array для отримання масиву результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_array повертає масив результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  ```
  

 147. Використання функції jsonb_delete для вилучення елементів:
  Функція jsonb_delete дозволяє вилучати елементи з JSONB-структури:
   
  ```sql
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_delete(json_column, ’{details, city}’)
  WHERE condition;
  ```
  

 148. Використання функції jsonb_path_query_text_array для отримання масиву текстових результатів за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_text_array повертає масив текстових результатів запиту за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_text_array(’{"users": [{"name": "John"}, {"name": "Alice"}]}’::jsonb, ’$.users[*].name’) AS names;
  ```
  

 149. Використання функції jsonb_object_keys для отримання ключів об'єкта:
  Функція jsonb_object_keys повертає масив ключів в JSONB-об'єкті:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_object_keys(’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb) AS keys;
  ```
  

 150. Використання функції jsonb_set для оновлення вкладених значень:
  Функція jsonb_set може бути використана для оновлення вкладених значень в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  UPDATE table_name
  SET json_column = jsonb_set(json_column, ’{details, city}’, ’"San Francisco"’)
  WHERE condition;
  ```
  

 151. Використання функції jsonb_path_query_first_text для отримання першого текстового значення за шляхом:
  Функція jsonb_path_query_first_text дозволяє отримати перше текстове значення за шляхом в JSONB-структурі:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_path_query_first_text(’{"user": {"name": "Alice", "age": 25}}’::jsonb, ’$.user.name’) AS user_name;
  ```
  

 152. Використання функції jsonb_array_elements для розгортання JSONB-масиву:
  Функція jsonb_array_elements розгортає JSONB-масив та повертає його елементи:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

 153. Використання оператора @> для перевірки включення одного JSONB у інший:
  Оператор @> дозволяє перевіряти включення одного JSONB-об'єкта у інший:
   
  ```sql
  SELECT ’{"name": "John", "age": 30}’::jsonb @> ’{"name": "John"}’::jsonb AS is_included;
  ```
  

 154. Використання функції jsonb_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція jsonb_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSONB-структури:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::jsonb) AS cleaned_json;
  ```
  

 155. Використання функції jsonb_object_agg для агрегації ключ-значення:
  Функція jsonb_object_agg дозволяє агрегувати пари ключ-значення в JSON-об'єкт:
   
  ```sql
  SELECT category, jsonb_object_agg(name, price) AS products
  FROM products_table
  GROUP BY category;
  ```
  

 156. Використання функції jsonb_pretty для красивого форматування JSONB-даних:
  Функція jsonb_pretty використовується для красивого форматування JSONB-даних для полегшення їхнього відображення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_pretty(’{"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}’::jsonb) AS pretty_json;
  ```
  

 157. Використання функції jsonb_array_elements для отримання усіх значень масиву:
  Функція jsonb_array_elements може бути використана для отримання усіх значень з JSONB-масиву:
   
  ```sql
  SELECT value
  FROM jsonb_array_elements(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruits;
  ```
  

 158. Використання функції jsonb_strip_nulls для вилучення значень null:
  Функція jsonb_strip_nulls може бути використана для вилучення всіх значень null з JSONB-структури:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_strip_nulls(’{"name": "John", "age": null, "city": "New York"}’::jsonb) AS cleaned_json;
  ```
  

 159. Використання функції jsonb_typeof для визначення типу JSONB-значення:
  Функція jsonb_typeof дозволяє визначити тип JSONB-значення:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_typeof(’{"name": "John"}’::jsonb->’name’) AS name_type;
  ```
  

 160. Використання функції jsonb_array_elements_text для отримання текстових елементів масиву:
  Функція jsonb_array_elements_text розгортає JSONB-масив і повертає його текстові елементи:
   
  ```sql
  SELECT jsonb_array_elements_text(’["apple", "orange", "banana"]’::jsonb) AS fruit;
  ```
  

Автор: Рудюк С.А. 2023. K2 Cloud ERP.


  Runtime Site: 3.616901 s.