Pre-loader

/ K2 Cloud ERP for Python / Програмістам / Функції Postgresql

Функції Postgresql

PostgreSQL має великий набір вбудованих функцій, які розділяються на кілька категорій. Однак вказати всі функції в PostgreSQL навряд чи можливо, оскільки їхнє число може змінюватися з кожним випуском нової версії PostgreSQL. Замість цього, наведу кілька основних категорій та приклади деяких популярних функцій.

 1. Математичні та статистичні функції:
  • ABS(): Повертає абсолютне значення числа.
  • AVG(): Обчислює середнє значення чисел.
  • SUM(): Знаходить суму чисел.
 2. Рядкові функції:
  • CONCAT(): Об'єднує дві або більше рядкові значення.
  • UPPER(): Перетворює рядок у верхній регістр.
  • LOWER(): Перетворює рядок у нижній регістр.
 3. Дата та часові функції:
  • NOW(): Повертає поточну дату та час.
  • DATE_PART(): Витягує частину з дати (наприклад, рік, місяць).
  • AGE(): Визначає різницю між двома датами.
 4. Масивові функції:
  • ARRAY_LENGTH(): Повертає довжину масиву.
  • ARRAY_AGG(): Агрегація значень в масиві.
 5. Функції для операцій з текстом:
  • POSITION(): Знаходить позицію підрядка в тексті.
  • SUBSTRING(): Видаляє частину тексту.
 6. Функції для операцій з JSON та JSONB:
  • JSONB_OBJECT_KEYS(): Повертає ключі об'єкта JSONB.
  • JSONB_ARRAY_ELEMENTS(): Розгортає масив JSONB.
 7. Географічні та геопросторові функції:
  • ST_DISTANCE(): Визначає відстань між двома географічними точками.
  • ST_INTERSECTS(): Перевіряє, чи перетинаються дві геометрії.
 8. Функції для операцій з числами та арифметики:
  • ROUND(): Округлення числа до заданої кількості знаків.
  • CEIL() або CEILING(): Заокруглення числа вверх.
  • FLOOR(): Заокруглення числа вниз.
  • POWER(): Піднесення числа до заданого ступеня.
 9. Функції для операцій з булевими значеннями:
  • AND(), OR(), NOT(): Логічні операції \"І\", \"АБО\", \"НІ\".
  • COALESCE(): Повертає перше ненульове значення зі списку.
 10. Функції для роботи з послідовностями:
  • NEXTVAL(): Отримує наступне значення з послідовності.
  • CURRVAL(): Повертає поточне значення з послідовності.
 11. Функції для роботи з ролями та привілеями:
  • GRANT(): Надає привілеї користувачам або ролям.
  • REVOKE(): Скасовує привілеї користувачам або ролям.
 12. Функції для операцій з NULL-значеннями:
  • IS NULL: Перевіряє, чи значення є NULL.
  • COALESCE(): Повертає перше ненульове значення.
 13. Функції для операцій з рядками та текстом:
  • LENGTH(): Повертає довжину рядка.
  • CHAR_LENGTH(): Повертає кількість символів у рядку.
  • LEFT(), RIGHT(), SUBSTRING(): Витягують підрядок з рядка.
 14. Функції для роботи з індексами та перевірки існування:
  • EXISTS(): Перевіряє наявність записів в підзапиті.
  • ISNULL(), IS NOT NULL: Перевіряє, чи значення є NULL чи не є NULL.
 15. Функції для операцій зі списками та масивами:
  • ARRAY[]: Створює масив.
  • ARRAY_LENGTH(): Повертає довжину масиву.
  • ARRAY_AGG(): Збирає значення в масив.
 16. Функції для операцій зі зв'язаними таблицями:
  • INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN: Типи об'єднань таблиць.
  • UNION, INTERSECT, EXCEPT: Операції над множинами результатів запитів.
 17. Функції для операцій з числовими даними:
  • MIN(), MAX(): Знаходять мінімальне та максимальне значення в групі.
  • AVG(), SUM(): Обчислюють середнє та суму значень.
 18. Функції для операцій з бітовими рядками:
  • BIT_LENGTH(): Повертає кількість бітів у бітовому рядку.
  • BIT_AND(), BIT_OR(), BIT_XOR(): Бітові операції.
 19. Функції для операцій зі змінними:
  • SET(), GET(): Встановлюють або отримують значення параметра сервера.
 20. Функції для операцій зі схемами та об'єктами бази даних:
  • CURRENT_SCHEMA(): Повертає поточну схему.
  • TABLE_NAME(), COLUMN_NAME(): Витягують ім'я таблиці або стовпця зі структури таблиці.
 21. Функції для операцій з правами доступу:
  • GRANT(): Надає привілеї на об'єкт бази даних.
  • REVOKE(): Скасовує привілеї на об'єкт бази даних.
 22. Функції для операцій з транзакціями:
  • BEGIN, COMMIT, ROLLBACK: Управління транзакціями.
 23. Функції для операцій з індексами:
  • CREATE INDEX: Створює індекс на таблиці.
  • DROP INDEX: Видаляє індекс з таблиці.
 24. Функції для операцій з векторами та геометрією:
  • ST_DISTANCE(): Визначає відстань між двома геометричними об'єктами.
  • ST_Area(): Визначає площу геометричного об'єкта.
 25. Функції для операцій з вкладеними запитами:
  • EXISTS(): Перевіряє наявність записів в підзапиті.
  • IN(), NOT IN(): Перевіряє належність значення до множини значень.
 26. Функції для операцій зі звітами та аналітикою:
  • ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK(): Ранжування рядків відповідно до заданого порядку.
 27. Функції для операцій з числовими даними:
  • ABS(): Повертає абсолютне значення числа.
  • SIGN(): Повертає знак числа (-1, 0, або 1).
 28. Функції для операцій з датою та часом:
  • CURRENT_DATE: Повертає поточну дату.
  • CURRENT_TIME: Повертає поточний час.
  • AGE(): Визначає різницю між двома датами.
 29. Функції для операцій з текстом та рядками:
  • CONCAT(): Об'єднує два рядки.
  • LEFT(), RIGHT(): Витягують ліву або праву частину рядка.
 30. Функції для операцій з JSON та JSONB:
  • JSONB_INSERT(): Вставляє новий елемент в JSONB.
  • JSONB_ARRAY_LENGTH(): Повертає кількість елементів в масиві JSONB.
 31. Функції для операцій з інтервалами:
  • MAKE_INTERVAL(): Створює інтервал з заданим кількістю днів, годин, тощо.
  • EXTRACT(): Вилучає конкретну частину інтервалу (рік, місяць, день).
 32. Функції для операцій з агрегатами:
  • COUNT(): Повертає кількість рядків у вибірці.
  • SUM(), AVG(): Обчислюють суму та середнє значення.
 33. Функції для операцій зі зв'язаними таблицями:
  • DISTINCT(): Видаляє дублікати з результату запиту.
  • GROUP BY: Групує рядки за певними стовпцями.
 34. Функції для операцій з роботою зі строками:
  • INITCAP(): Повертає рядок, в якому кожне слово починається з великої літери.
  • REPLACE(): Замінює всі входження заданого підрядка іншим підрядком.
 35. Функції для операцій з даними:
  • COALESCE(): Повертає перше ненульове значення зі списку аргументів.
  • NULLIF(): Повертає NULL, якщо два аргументи рівні, інакше повертає перший аргумент.
 36. Функції для операцій з логічними значеннями:
  • CASE WHEN: Вираз для умовної логіки в SQL.
  • COALESCE(): Повертає перше ненульове значення зі списку аргументів.
 37. Функції для операцій зі зв'язками:
  • JOIN: Об'єднує дані з двох чи більше таблиць на основі зв'язку між ними.
  • INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN: Типи об'єднань таблиць.
 38. Функції для операцій з індексами:
  • CREATE INDEX: Створює індекс на таблиці.
  • DROP INDEX: Видаляє індекс з таблиці.
 39. Функції для операцій з тригерами:
  • CREATE TRIGGER: Створює тригер, який викликається при певній події.
  • DROP TRIGGER: Видаляє тригер.
 40. Функції для операцій з управлінням користувачами та ролями:
  • CREATE USER: Створює нового користувача.
  • ALTER USER: Змінює властивості користувача.
 41. Функції для роботи з географічними об'єктами:
  • ST_DISTANCE(): Визначає відстань між двома географічними точками.
  • ST_AREA(): Визначає площу географічного об'єкта.
 42. Функції для операцій з хеш-функціями:
  • MD5(), SHA256(): Обчислюють хеш-значення для рядка або байтового рядка.
 43. Функції для роботи з логічними значеннями:
  • COALESCE(): Повертає перше ненульове значення зі списку аргументів.
  • NULLIF(): Повертає NULL, якщо два аргументи рівні, інакше повертає перший аргумент.
 44. Функції для роботи з бітами:
  • BIT_AND(), BIT_OR(), BIT_XOR(): Бітові операції.
  • GET_BIT(): Повертає значення біта за індексом.
 45. Функції для операцій з файлами:
  • COPY: Копіює дані з реляційної таблиці у файл або навпаки.
  • COPY TO: Виводить результати запиту у файл.
 46. Функції для роботи з транзакціями:
  • BEGIN TRANSACTION: Розпочинає нову транзакцію.
  • COMMIT: Фіксує зміни в базі даних.
 47. Функції для роботи з тригерами:​​​​​​​
  • CREATE TRIGGER: Створює тригер, який викликається при певній події.
  • DROP TRIGGER: Видаляє тригер.
 48. Функції для операцій з типами даних:​​​​​​​
  • CAST(): Перетворює значення з одного типу на інший.
  • TYPEOF(): Повертає тип даних.
 49. Функції для операцій з логічними значеннями:​​​​​​​
  • CASE: Умовний вираз, який використовується для визначення результату в залежності від виконання різних умов.
  • COALESCE(): Повертає перше ненульове значення зі списку аргументів.
 50. Функції для операцій з роботою з часом:​​​​​​​
  • NOW(): Повертає поточну дату та час.
  • DATE_TRUNC(): Обрізає дату або час до заданої точності (годин, день, місяць).
 51. Функції для операцій з числами:​​​​​​​
  • ROUND(): Округлює число до заданої кількості десяткових знаків.
  • MOD(): Повертає залишок від ділення двох чисел.
 52. Функції для операцій з агрегацією:
  • ​​​​​​​GROUP_CONCAT(): Об'єднує значення в групі до рядка.
  • ARRAY_AGG(): Агрегація значень в масиві.
 53. Функції для операцій з текстовими регулярними виразами:
  • ​​​​​​​REGEXP_MATCHES(): Повертає всі збіги рядка з регулярним виразом.
  • REGEXP_REPLACE(): Замінює збіги регулярного виразу в рядку.
 54. Функції для операцій зі зв'язаними таблицями:
  • ​​​​​​​UNION, INTERSECT, EXCEPT: Операції над множинами результатів запитів.
  • JOIN LATERAL: Об'єднання таблиць з використанням функцій LATERAL.
 55. Функції для операцій з системними змінними:
  • ​​​​​​​​​​​​​​CURRENT_SETTING(): Повертає поточне значення конфігураційного параметра.
  • SET_CONFIG(): Змінює значення конфігураційного параметра для поточного сеансу.
 56. Функції для операцій з JSON та JSONB:​​​​​​​
  • JSONB_PRETTY(): Форматує JSONB значення з використанням відступів та перенесень рядків.
  • JSONB_STRIP_NULLS(): Вилучає всі пари "ключ-значення" з NULL значеннями з JSONB.
 57. Функції для операцій з арифметикою дат та часу:​​​​​​​
  • AGE(): Визначає різницю між двома мітками часу або міткою та поточним часом.
  • MAKE_DATE(): Створює дату з року, місяця та дня.
 58. Функції для операцій з геометричними об'єктами:​​​​​​​
  • ST_BUFFER(): Створює буфер навколо геометричного об'єкта.
  • ST_WITHIN(): Визначає, чи знаходиться один геометричний об'єкт всередині іншого.
 59. Функції для операцій з алфавітом та символами:
  • ​​​​​​​ASCII(): Повертає ASCII-код для першого символа у рядку.
  • CHR(): Повертає символ для вказаного ASCII-коду.
 60. Функції для операцій з керуванням транзакціями:​​​​​​​
  • SAVEPOINT: Встановлює збережену точку в транзакції.
  • ROLLBACK TO SAVEPOINT: Скасовує транзакцію до збереженої точки.
 61. Функції для роботи з деревами та ієрархією:​​​​​​​
  • CONNECT_BY_ROOT(): Повертає кореневий рядок у йєрархічному запиті.
  • NLEVEL(): Повертає глибину в йєрархічному запиті.
 62. Функції для операцій зі зв'язаними таблицями:​​​​​​​
  • FOREIGN KEY: Визначає зовнішній ключ для зв'язку з іншою таблицею.
  • REFERENCES: Задає зв'язок з батьківською таблицею для зовнішнього ключа.

Це лише кілька додаткових прикладів функцій, які доступні в PostgreSQL. Для докладної інформації та прикладів використання, завжди перевіряйте документацію PostgreSQL.


  Runtime Site: 4.098270 s.